Methyl Cellosolve (Methoxyethanol)

sa používa ako rozpúšťadlo (rozpúšťa iné látky) v mnohých spotrebných výrobkoch.
Európska chemická agentúra (ECHA) uvádza, že metoxyetanol (tiež nazývaný 2-metoxyetanol alebo metylcellosolve) „môže poškodiť plodnosť a môže poškodiť nenarodené dieťa, je horľavou kvapalinou a parou, je škodlivý pri požití,
je škodlivý pri kontakte s pokožkou, je škodlivý pri vdýchnutí a spôsobuje poškodenie orgánov.“ Kanada a EÚ zakázali používanie tejto látky v kozmetických výrobkoch.